• Kõikidele Müüja poolt müüdud toodetele kehtib tootjatehase poolt antud garantii.
  • Tootjatehase poolt antud garantii katab nii toote materjali kui ka tootmisest (tootmisprotsessist) tulenevad vead.
  • Garantii alla ei kuulu vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid.
  • Garantii taotlemise aluseks on garantii taotleja poolt saadetud koopia ostuarvest koos vea kirjelduse ja taotleja kontaktandmetega  e-mailile: info@emikson.ee. 
  • Pärast garantiitaotluse esitamist võtame garantii taotlejaga ühendust 2-3 tööpäeva jooksul.
  • Vealisele tootele tehakse põhjalik ekspertiis. Kui läbiviidud ekspertiis tõestab materjali- või tootmisvea, siis toode asendatakse uuega või hüvitatakse rahaliselt. 
  • Ekspertiisi tulemusega mittenõustumise korral suunatakse probleemne toode erapooletusse ekspertiisi. Kui erapooletu ekpertiisi tulemus ühtib Müüja ekspertiisi tulemusega, siis katab ekspertiisi kulud garantii taotleja. Ekspertiisi aeg on sellisel juhul maksimaalselt 3 kuud.
  • Garantiijuhtumi välistuse korral on Müüjal õigus esitada kliendile arve alljärgnevate kulude kohta:vealise toote transpordi kulud, erapooletu ekspertiisi kulud ning sellega seonduvad saatekulud.
  • Garantii olemasolu või selle puudumine ei mõjuta tarbija 90-päevast tagastusõigust või 2-aastast pretensioonide esitamise õigust.